Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen van gemeenten staan waar mag worden gebouwd en welke bestemming gronden hebben. Gemeenten maken bestemmingsplannen voor de gronden. Voor u als aanvrager van een omgevingsvergunning is het interessant om te weten dat gemeenten geen leges mogen heffen indien het bouwplan valt binnen een bestemmingsplan ouder dan 10 jaar.

Gemeenten moesten op 1 juli 2013 bestemmingsplannen die op dat moment 10 jaar of ouder waren geactualiseerd hebben. Zo niet, dan gold  een sanctie: ‘het invorderen van rechten terzake van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan’ vervalt. met andere woorden: bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar en de sanctie is een stimulans om het niet zo ver te laten komen . Bij leges voor ‘diensten in verband met het bestemmingsplan’ gaat het om ‘leges terzake van vergunningen of andere diensten’ en dan met name om ‘vergunningen voor bouw- aanleg- of sloopactiviteiten’. Artikel 3.1 lid 4 Wro

Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u inzien wat de gebruiksvoorschriften en bebouwingsvoorschriften voor uw perceel en omgeving zijn.