Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010[1] is ingevoerd. De Wabo is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. Met de Wabo wordt mogelijk gemaakt dat voor een project dat bestaat uit verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) met één omgevingsvergunning toestemming kan worden verkregen voor realisatie.

De filosofie achter de invoering van de omgevingsvergunning is een kwaliteitsverbetering in de dienstverlening aan burger en bedrijf: één omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan.

Er zijn legio redenen waarom u wilt bouwen of verbouwen, zoals een nieuwbouwwoning, bedrijfs- of kantoorruimte. Of misschien wilt u wel extra ruimte voor gezinsuitbreiding of een nieuwe hobby. Hebt u bouw- of verbouwplannen maar is de beschreven materie niet direct u dagelijkse bezigheid? Dan bent u bij StraatRegie aan het goede adres. StraatRegie heeft voor veel gemeenten adviserende en ondersteunde taken uitgevoerd, zowel in de bouwplantoetsing als bouwtoezicht. Met deze jarenlange ervaring op het gebied van Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening en de actuele kennis van relevante wet- en regelgeving, kan StraatRegie u van dienst zijn. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden. (contactformulier)

Bestemmingsplan

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat per perceel aangegeven waarvoor gronden gebruikt mogen worden en wat mag worden gebouwd (bebouwingsvoorschriften). De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle gronden die bij de gemeente horen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u inzien wat de gebruiksvoorschriften en bebouwingsvoorschriften voor uw perceel en omgeving zijn.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit gaat uit van de minimale eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit is voor de gebruiker en eigenaar van belang omdat een bouwwerk dat niet voldoet aan deze eisen onveilig en ongezond leefmilieu. Op www.bouwbesluitonline.n kunt u het Bouwbesluit inzien. Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Moet u Bouwbesluitberekeningen aan leveren bij uw gemeente of wilt u uw bouwplannen toetsen aan de eisen vermeld in het Bouwbesluit? StraatRegie heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om uw ontwerp aan het Bouwbesluit te toetsen. Wij zorgen ervoor dat de vereiste kwaliteit van uw bouwwerk is gewaarborgd.