Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010[1] is ingevoerd. De Wabo is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. Met de Wabo wordt mogelijk gemaakt dat voor een project dat bestaat uit verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) met één omgevingsvergunning toestemming kan worden verkregen voor realisatie.

De filosofie achter de invoering van de omgevingsvergunning is een kwaliteitsverbetering in de dienstverlening aan burger en bedrijf: één omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan.

Bestemmingsplan

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort. Hier kunt u inzien wat de gebruiksvoorschriften en bebouwingsvoorschriften voor uw perceel zijn.

Bouwbesluit

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water. Het Bouwbesluit gaat uit van de minimale eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit is voor de gebruiker en eigenaar van belang omdat een bouwwerk dat niet voldoet aan deze eisen onveilig en ongezond leefmilieu

Moet u Bouwbesluitberekeningen aan leveren bij uw gemeente? StraatRegie heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om uw ontwerp aan het Bouwbesluit te toetsen. Wij zorgen ervoor dat de vereiste kwaliteit van uw bouwwerk is gewaarborgd.

Welstand

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is het onder meer noodzakelijk dat uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Met ingang van 1 maart 2013 zijn gemeenten niet langer verplicht een advies te vragen van de welstandscommissie bij het toetsen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning aan de redelijke eisen van welstand. Dit volgt uit het Besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van (o.a.) artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Met deze wijziging is het mogelijk dat de welstandsbeoordeling (het toetsen van een omgevingsvergunningplichtig bouwplan aan de regels uit de welstandsnota) ambtelijk kan worden gedaan. Een gemeente kan besluiten voortaan alle vergunningplichtige bouwplannen ambtelijk te laten toetsen of dit alleen bij bepaalde bouwplannen mogelijk te maken. Informeer bij uw gemeente naar de welstandsnota en welstandsvrije regimes.