Kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging (PKB), wat houdt dat nou eigenlijk in?

In 2008 kwam de Commissie Dekker met een rapport met de slogan: ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. In dit rapport staan aanbevelingen voor overheid en bedrijfsleven om de verantwoordelijkheden voor vergunningverlening en toezicht bij bouwen over te dragen aan de markt.

Nu ruim 7 jaar verder heeft de Ministerraad onlangs ingestemd met het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb). Het voorstel houdt in dat bij het afgeven van een vergunning voor nieuwbouw of seriematige verbouw de gemeente in de toekomst niet meer hoeft te kijken naar bouwtechnische aspecten en controles uit te voeren tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsbewaking waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Marktpartijen in de bouw moeten zelf methodes ontwikkelen voor voorgestelde kwaliteitsbewaking zodat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld via erkenning of certificering. Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie zal beoordelen of een methode voldoet.

De gemeente blijft bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen wel kijken naar de lokale welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid voor de omgeving. Ook controleert de gemeente of de aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel vanaf 2016 stapsgewijs ingaat. Begonnen wordt met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De komende tijd zal worden gewerkt aan verdere uitwerking van het nieuwe systeem en zullen partijen worden gestimuleerd om al vast met kwaliteitsbewaking aan de slag te gaan. Zo wordt ervaring opgedaan. Later volgt uitbreiding van het systeem naar andere meer complexe bouwwerken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Voor meer informatie zie de link http://www.stichtingibk.nl/ministerraad-stemt-in-met-wetsvoorstel-kwaliteitsborging/

StraatRegie zal de ontwikkelingen blijven volgen en u op de hoogte houden.