Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert zo’n 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd.

Burgers, ondernemers en overheden worstelen met de steeds ingewikkelder wordende samenhang tussen de verschillende wettelijke kaders op het gebied van omgevingsrecht. Dit leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid rondom voorgenomen ruimtelijke projecten. Ook is er weinig ruimte voor maatwerk of vernieuwing. Hierdoor lopen projecten vast of ondervinden ze vertraging. Dat is nadelig voor alle betrokkenen en voor de economie van ons land. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht zorgt voor snellere en betere besluitvorming bij projecten.